Środowisko

Brandenburska administracja środowiskowa tak jak wiele innych dziedzin administracji kraju związkowego zorganizowana jest dwustopniowo.

Ministerstwo Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Klimatu (MLUK) jest właściwym najwyższym organem dla wymienionych poniżej działów dziedziny środowiska. Jest podzielone na departamenty w odniesieniu tematycznym i wykonuje nadzór merytoryczny i prawny nad niższymi organami środowiska w powiatach i miastach na prawach powiatu, Krajowy Urząd Środowiska o kompetencjach ogólnokrajowych i samodzielną organizacyjnie administrację Parku Narodowego Dolina Dolnej Odry. Ponadto wykonuje ono nadzór prawny nad 26 związkami wodnymi i gruntowymi kraju związkowego oraz Fundacją Ochrony Przyrody jako częściami pośredniej administracji krajowej.

Wyższym organem w dziedzinie środowiska jest Krajowy Urząd Środowiska (LfU). Wykonuje on zadania naukowo-technicznego organu specjalistycznego i odpowiada za wykonanie wielu przepisów dotyczących środowiska na terenie kraju związkowego. I tak prowadzi on niemal wszystkie postępowania w sprawie wydawania pozwoleń i nadzoruje wykonanie przepisów dotyczących ochrony przed immisjami. Działa on jako wyższy organ wodny oraz Urząd Gospodarki Wodnej i egzekwuje normy ochrony przyrody jako organ specjalistyczny ochrony przyrody i konserwacji krajobrazu.

Do Krajowego Urzędu Środowiska należy organizacyjnie 11 parków przyrodniczych i 3 rezerwaty biosfery krajobrazów przyrodniczych Brandenburgii (określone w ustawie również mianem wielkich obszarów chronionych). Organem pierwszego kontaktu w kwestiach związanych ze środowiskiem na miejscu powinny być zawsze powiaty i miasta na prawach powiatu, poniższe organy w sprawach odpadów, ochrony gleby, ochrony wody i ochrony przyrody. Ustalenie konkretnej struktury organizacyjnej (np. jako wydziału ds. środowiska), wyposażenie w etaty i sprzęt leży po stronie powiatów i miast na prawach powiatu i określany jest poprzez spektrum ich zadań.

Brandenburska administracja środowiskowa tak jak wiele innych dziedzin administracji kraju związkowego zorganizowana jest dwustopniowo.

Ministerstwo Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Klimatu (MLUK) jest właściwym najwyższym organem dla wymienionych poniżej działów dziedziny środowiska. Jest podzielone na departamenty w odniesieniu tematycznym i wykonuje nadzór merytoryczny i prawny nad niższymi organami środowiska w powiatach i miastach na prawach powiatu, Krajowy Urząd Środowiska o kompetencjach ogólnokrajowych i samodzielną organizacyjnie administrację Parku Narodowego Dolina Dolnej Odry. Ponadto wykonuje ono nadzór prawny nad 26 związkami wodnymi i gruntowymi kraju związkowego oraz Fundacją Ochrony Przyrody jako częściami pośredniej administracji krajowej.

Wyższym organem w dziedzinie środowiska jest Krajowy Urząd Środowiska (LfU). Wykonuje on zadania naukowo-technicznego organu specjalistycznego i odpowiada za wykonanie wielu przepisów dotyczących środowiska na terenie kraju związkowego. I tak prowadzi on niemal wszystkie postępowania w sprawie wydawania pozwoleń i nadzoruje wykonanie przepisów dotyczących ochrony przed immisjami. Działa on jako wyższy organ wodny oraz Urząd Gospodarki Wodnej i egzekwuje normy ochrony przyrody jako organ specjalistyczny ochrony przyrody i konserwacji krajobrazu.

Do Krajowego Urzędu Środowiska należy organizacyjnie 11 parków przyrodniczych i 3 rezerwaty biosfery krajobrazów przyrodniczych Brandenburgii (określone w ustawie również mianem wielkich obszarów chronionych). Organem pierwszego kontaktu w kwestiach związanych ze środowiskiem na miejscu powinny być zawsze powiaty i miasta na prawach powiatu, poniższe organy w sprawach odpadów, ochrony gleby, ochrony wody i ochrony przyrody. Ustalenie konkretnej struktury organizacyjnej (np. jako wydziału ds. środowiska), wyposażenie w etaty i sprzęt leży po stronie powiatów i miast na prawach powiatu i określany jest poprzez spektrum ich zadań.

Poniższe informacje prowadzą do stron w języku niemieckim. Prosimy o wyrozumiałość.

Poniższe informacje prowadzą do stron w języku niemieckim. Prosimy o wyrozumiałość.

Soil - a good worth protecting
© Martina Chmielewski/Fotolia.com

Gleba

W centrum zadań administracji środowiskowej zajmującej się ochroną gleby znajduje się między innymi ochrona i odtworzenie funkcji gleby, unikanie immisji substancji szkodliwych, redukcja erozji gleby, utrzymanie żyzności gleby a także powstrzymanie zagęszczania gruntu i pokrywania go nieprzepuszczalnymi powłokami. Przeczytaj więcej po niemiecku

Soil - a good worth protecting
© Martina Chmielewski/Fotolia.com

Gleba

W centrum zadań administracji środowiskowej zajmującej się ochroną gleby znajduje się między innymi ochrona i odtworzenie funkcji gleby, unikanie immisji substancji szkodliwych, redukcja erozji gleby, utrzymanie żyzności gleby a także powstrzymanie zagęszczania gruntu i pokrywania go nieprzepuszczalnymi powłokami. Przeczytaj więcej po niemiecku

View of a coal-fired power station and electricity pylons
© pics/Fotolia.com

Gospodarka a środowisko

Udane współistnienie gospodarki i środowiska w Brandenburgii przyczynia się do jej rozwoju i zapewnia atrakcyjność lokalizacji dzięki będącemu w dobrej kondycji środowisku. Przeczytaj więcej po niemiecku

View of a coal-fired power station and electricity pylons
© pics/Fotolia.com

Gospodarka a środowisko

Udane współistnienie gospodarki i środowiska w Brandenburgii przyczynia się do jej rozwoju i zapewnia atrakcyjność lokalizacji dzięki będącemu w dobrej kondycji środowisku. Przeczytaj więcej po niemiecku

Word cloud on environmental law
© MLUK

Interdyscyplinarne prawo dotyczące środowiska

Prawo dotyczące środowiska składa się z jednej strony z przepisów, ukierunkowanych na określone czynniki środowiskowe i dziedziny (np. prawo wodne, prawo ochrony gleby, prawo związane z odpadami, prawo ochrony przed immisjami), z drugiej zaś strony istnieją ogólne, służące interdyscyplinarnej ochronie środowiska postanowienia prawa i instrumentaria, które wywodzą się większości z odpowiednich dyrektyw Unii Europejskiej. Przeczytaj więcej po niemiecku

Word cloud on environmental law
© MLUK

Interdyscyplinarne prawo dotyczące środowiska

Prawo dotyczące środowiska składa się z jednej strony z przepisów, ukierunkowanych na określone czynniki środowiskowe i dziedziny (np. prawo wodne, prawo ochrony gleby, prawo związane z odpadami, prawo ochrony przed immisjami), z drugiej zaś strony istnieją ogólne, służące interdyscyplinarnej ochronie środowiska postanowienia prawa i instrumentaria, które wywodzą się większości z odpowiednich dyrektyw Unii Europejskiej. Przeczytaj więcej po niemiecku

Climate Protection
© Oliver Boehmer-bluedesign/Fotolia.com

Klimat

Państwa świata postanowiły w Paryżu, że należy ograniczyć wzrost średniej temperatury globalnej do 2 a jeszcze lepiej do 1,5 stopnia Celsjusza w porównaniu z poziomem w okresie przedindustrialnym, aby zapobiec temu, co będzie niemożliwe do opanowania. Przeczytaj więcej po niemiecku

Climate Protection
© Oliver Boehmer-bluedesign/Fotolia.com

Klimat

Państwa świata postanowiły w Paryżu, że należy ograniczyć wzrost średniej temperatury globalnej do 2 a jeszcze lepiej do 1,5 stopnia Celsjusza w porównaniu z poziomem w okresie przedindustrialnym, aby zapobiec temu, co będzie niemożliwe do opanowania. Przeczytaj więcej po niemiecku

Air pollution - CO2 emissions
© WestPic/Fotolia.com

Ochrona przed immisjami

Ochrona przed immisjami oznacza ochronę przed szkodliwym oddziaływaniem na środowisko w wyniku immisji (zanieczyszczeń powietrza, hałasu, światła, drgań, zapachów itd.), oznacza to zarówno kontrolę jakości powietrza i przeciwdziałanie hałasowi w otoczeniu, jak i dopuszczanie i nadzór instalacji przemysłowych. Ramy prawne tych działań określa Federalna ustawa o ochronie przed immisjami, w skrócie BImSchG. Przeczytaj więcej po niemiecku

Air pollution - CO2 emissions
© WestPic/Fotolia.com

Ochrona przed immisjami

Ochrona przed immisjami oznacza ochronę przed szkodliwym oddziaływaniem na środowisko w wyniku immisji (zanieczyszczeń powietrza, hałasu, światła, drgań, zapachów itd.), oznacza to zarówno kontrolę jakości powietrza i przeciwdziałanie hałasowi w otoczeniu, jak i dopuszczanie i nadzór instalacji przemysłowych. Ramy prawne tych działań określa Federalna ustawa o ochronie przed immisjami, w skrócie BImSchG. Przeczytaj więcej po niemiecku

Sign with nature conservation owl at the beginning of a landscape conservation area in Potsdam, Germany
© Antje Reschke/MLUK

Ochrona przyrody i konserwacja krajobrazu

Największym bogactwem Brandenburgii są jej krajobrazy. W kraju, który przy swoich bogatych zasobach przyrodniczych ponosi szczególną odpowiedzialność za utrzymanie biotopów i ochronę cennych gatunków fauny i flory, ochrona przyrody i konserwacja krajobrazu posiadają ogromne znaczenie. Przeczytaj więcej po niemiecku

Sign with nature conservation owl at the beginning of a landscape conservation area in Potsdam, Germany
© Antje Reschke/MLUK

Ochrona przyrody i konserwacja krajobrazu

Największym bogactwem Brandenburgii są jej krajobrazy. W kraju, który przy swoich bogatych zasobach przyrodniczych ponosi szczególną odpowiedzialność za utrzymanie biotopów i ochronę cennych gatunków fauny i flory, ochrona przyrody i konserwacja krajobrazu posiadają ogromne znaczenie. Przeczytaj więcej po niemiecku

Landfill Germendorf
© Harald Hirsch/MLUK-Fotoarchiv

Odpady i recykling

Odpady są powstałym w procesie produkcji lub konsumpcji produktem ubocznym działania człowieka. Odpady powstające w gospodarstwach domowych i przemyśle stanowią dzisiaj potencjalne źródło surowców, zyskujące coraz bardziej na znaczeniu w wyniku zmniejszania się zasobów. W toku starań zmierzających do właściwego potraktowania odpadów rozwinęły się branże i gałęzie przemysłu, które dzisiaj określamy wspólnym mianem gospodarki odpadami.  Przeczytaj więcej po niemiecku

Landfill Germendorf
© Harald Hirsch/MLUK-Fotoarchiv

Odpady i recykling

Odpady są powstałym w procesie produkcji lub konsumpcji produktem ubocznym działania człowieka. Odpady powstające w gospodarstwach domowych i przemyśle stanowią dzisiaj potencjalne źródło surowców, zyskujące coraz bardziej na znaczeniu w wyniku zmniejszania się zasobów. W toku starań zmierzających do właściwego potraktowania odpadów rozwinęły się branże i gałęzie przemysłu, które dzisiaj określamy wspólnym mianem gospodarki odpadami.  Przeczytaj więcej po niemiecku

Water, an asset worth protecting
© Avenue Images

Woda

Przy około 33.000 kilometrów wód płynących i około 3.000 jezior Brandenburgia należy do najbogatszych w wody krajów związkowych Republiki Federalnej Niemiec. Bilans wodny bardzo czule reaguje na zmianę warunków klimatycznych. Przeczytaj więcej po niemiecku

Water, an asset worth protecting
© Avenue Images

Woda

Przy około 33.000 kilometrów wód płynących i około 3.000 jezior Brandenburgia należy do najbogatszych w wody krajów związkowych Republiki Federalnej Niemiec. Bilans wodny bardzo czule reaguje na zmianę warunków klimatycznych. Przeczytaj więcej po niemiecku