Ochrona przeciwpowodziowa

Pegelhaus während des Hochwassers.
© Alrun Nüßlein/MUGV
Pegelhaus während des Hochwassers.
© Alrun Nüßlein/MUGV

Powodzie są zjawiskiem naturalnym i częścią naturalnego obiegu wody. Rosnące przez lata wymagania związane z użytkowaniem przez człowieka doprowadziły do daleko idących ingerencji w naturalny bieg rzeki, a w niektórych przypadkach do silnego jej nadmiernego ukształtowania. Prostowanie rzek, utrata terenów zalewowych i uszczelnianie przyczyniają się do zwiększenia negatywnych skutków zdarzeń powodziowych. Konieczne jest zatem opracowanie odpowiednich strategii przeciwdziałania powodziom.

Dyrektywa w sprawie zarządzania ryzykiem powodziowym

Dzięki dyrektywie UE w sprawie zarządzania ryzykiem powodziowym (FRMD) po raz pierwszy w całej Europie uregulowano jednolite, rygorystyczne wymogi dotyczące zarządzania ryzykiem powodziowym. Celem jest ograniczenie i zarządzanie związanymi z powodzią zagrożeniami dla zdrowia ludzkiego, środowiska, dziedzictwa kulturowego i działalności gospodarczej. Dyrektywa jest reakcją na ekstremalne zdarzenia powodziowe z ostatnich lat w wielu europejskich dorzeczach. Więcej w języku niemieckim

Krajowy Program Ochrony Przeciwpowodziowej

Po niszczycielskich powodziach w czerwcu 2013 r. rząd federalny i kraje związkowe uruchomiły Krajowy Program Ochrony Przeciwpowodziowej (NHWSP - Nationales Hochwasserschutzprogramm). Zawiera on listę ponadregionalnie skutecznych, pilnych środków ochrony przeciwpowodziowej na Łabie, Dunaju, Odrze, Renie i Wezerze. Więcej w języku niemieckim

Obszary zalewowe

Tereny zalewowe to obszary pomiędzy wodami powierzchniowymi a wałami lub wysokimi brzegami oraz inne obszary, które są zalewane lub przepływane podczas powodzi wód powierzchniowych. Uwzględniono również obszary zgłaszane do ulgi powodziowej lub retencji. Tereny zalewowe podlegają przepisom ochronnym mającym na celu zmniejszenie zagrożeń wynikających z powodzi. Więcej w języku niemieckim

Regionalne planowanie działań

W kraju związkowym Brandenburgia plany zarządzania zagrożeniem powodziowym są wspierane i konkretyzowane na poziomie dorzeczy Brandenburgii poprzez regionalne planowanie działań. W tym celu dokonano identyfikacji i oceny istniejących zagrożeń powodziowych i ryzyka powodziowego w poszczególnych dorzeczach oraz opracowano propozycje działań. Więcej w języku niemieckim

Techniczna ochrona przeciwpowodziowa

Środki technicznej ochrony przeciwpowodziowej mają nadal zasadnicze znaczenie dla zapobiegania szkodom powodziowym na terenach zaludnionych. Należą do nich w szczególności budowa/wzmocnienie wałów przeciwpowodziowych, budowa basenów retencyjnych i polderów, kontrola obszarów retencyjnych w zaporach i zbiornikach wodnych, budowa konstrukcji ochronnych i ruchomych ścian ochronnych. Więcej w języku niemieckim

Ulewny deszcz

Ulewne opady deszczu to lokalne zdarzenia opadowe o bardzo dużych sumach opadów w bardzo krótkim czasie. Są one trudne do przewidzenia i mogą doprowadzić do powodzi z ogromnymi zniszczeniami. Więcej w języku niemieckim

Transgraniczna ochrona przeciwpowodziowa Odra

Ochrona przeciwpowodziowa wzdłuż głównych rzek ma dla Brandenburgii decydujące znaczenie. Bezpośrednio po powodzi w 1997 r. kraj związkowy Brandenburgia uruchomił program "Bezpieczeństwo i przyszłość regionu Odry", który koncentrował się w szczególności na odbudowie wałów. Większość z tych obiektów pochodziła z czasów przed II wojną światową, a po walkach i powodzi na Odrze w 1947 r. część z nich została jedynie prowizorycznie naprawiona. Więcej

Informacje o powodzi

Powodzie są zjawiskiem naturalnym i częścią naturalnego obiegu wody. Rosnące przez lata wymagania związane z użytkowaniem przez człowieka doprowadziły do daleko idących ingerencji w naturalny bieg rzeki, a w niektórych przypadkach do silnego jej nadmiernego ukształtowania. Prostowanie rzek, utrata terenów zalewowych i uszczelnianie przyczyniają się do zwiększenia negatywnych skutków zdarzeń powodziowych. Konieczne jest zatem opracowanie odpowiednich strategii przeciwdziałania powodziom.

Dyrektywa w sprawie zarządzania ryzykiem powodziowym

Dzięki dyrektywie UE w sprawie zarządzania ryzykiem powodziowym (FRMD) po raz pierwszy w całej Europie uregulowano jednolite, rygorystyczne wymogi dotyczące zarządzania ryzykiem powodziowym. Celem jest ograniczenie i zarządzanie związanymi z powodzią zagrożeniami dla zdrowia ludzkiego, środowiska, dziedzictwa kulturowego i działalności gospodarczej. Dyrektywa jest reakcją na ekstremalne zdarzenia powodziowe z ostatnich lat w wielu europejskich dorzeczach. Więcej w języku niemieckim

Krajowy Program Ochrony Przeciwpowodziowej

Po niszczycielskich powodziach w czerwcu 2013 r. rząd federalny i kraje związkowe uruchomiły Krajowy Program Ochrony Przeciwpowodziowej (NHWSP - Nationales Hochwasserschutzprogramm). Zawiera on listę ponadregionalnie skutecznych, pilnych środków ochrony przeciwpowodziowej na Łabie, Dunaju, Odrze, Renie i Wezerze. Więcej w języku niemieckim

Obszary zalewowe

Tereny zalewowe to obszary pomiędzy wodami powierzchniowymi a wałami lub wysokimi brzegami oraz inne obszary, które są zalewane lub przepływane podczas powodzi wód powierzchniowych. Uwzględniono również obszary zgłaszane do ulgi powodziowej lub retencji. Tereny zalewowe podlegają przepisom ochronnym mającym na celu zmniejszenie zagrożeń wynikających z powodzi. Więcej w języku niemieckim

Regionalne planowanie działań

W kraju związkowym Brandenburgia plany zarządzania zagrożeniem powodziowym są wspierane i konkretyzowane na poziomie dorzeczy Brandenburgii poprzez regionalne planowanie działań. W tym celu dokonano identyfikacji i oceny istniejących zagrożeń powodziowych i ryzyka powodziowego w poszczególnych dorzeczach oraz opracowano propozycje działań. Więcej w języku niemieckim

Techniczna ochrona przeciwpowodziowa

Środki technicznej ochrony przeciwpowodziowej mają nadal zasadnicze znaczenie dla zapobiegania szkodom powodziowym na terenach zaludnionych. Należą do nich w szczególności budowa/wzmocnienie wałów przeciwpowodziowych, budowa basenów retencyjnych i polderów, kontrola obszarów retencyjnych w zaporach i zbiornikach wodnych, budowa konstrukcji ochronnych i ruchomych ścian ochronnych. Więcej w języku niemieckim

Ulewny deszcz

Ulewne opady deszczu to lokalne zdarzenia opadowe o bardzo dużych sumach opadów w bardzo krótkim czasie. Są one trudne do przewidzenia i mogą doprowadzić do powodzi z ogromnymi zniszczeniami. Więcej w języku niemieckim

Transgraniczna ochrona przeciwpowodziowa Odra

Ochrona przeciwpowodziowa wzdłuż głównych rzek ma dla Brandenburgii decydujące znaczenie. Bezpośrednio po powodzi w 1997 r. kraj związkowy Brandenburgia uruchomił program "Bezpieczeństwo i przyszłość regionu Odry", który koncentrował się w szczególności na odbudowie wałów. Większość z tych obiektów pochodziła z czasów przed II wojną światową, a po walkach i powodzi na Odrze w 1947 r. część z nich została jedynie prowizorycznie naprawiona. Więcej

Informacje o powodzi

Więcej informacji

Więcej informacji