Polityka rolna i środowiskowa

Bird's eye view of Brandenburg landscape
© Patrick Pleul/dpa
Bird's eye view of Brandenburg landscape
© Patrick Pleul/dpa

Równowartościowy i zrównoważony rozwój regionów

Ministerstwo Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Klimatu dostrzega swoją odpowiedzialność za prowadzone przez nie obszary polityki. Dla określonych grup interesów i podmiotów na obszarach wiejskich Ministerstwo stanowi często partnera pierwszego kontaktu w strukturze administracji krajowej. Z drugiej strony ochrona klimatu, różnorodność gatunków, sposób zagospodarowania gruntów, ochrona i wykorzystanie lasów, powietrza, gleby i wody stanowią tematy przekrojowe dotyczące wszystkich.

Rozwój obszarów wiejskich może i powinien przyczynić się do tego, by życie na wsi stanowiło atrakcyjną alternatywę do życia w mieście, a wieś pozostawała dla ludzi ich centrum życia. Zgodnie z konstytucją Brandenburgii kraj związkowy zapewnia „wspieranie struktury regionów mające na celu tworzenie i utrzymanie we wszystkich częściach kraju związkowego równowartościowych warunków życia i pracy”. Ministerstwo poczuwa się więc do szczególnej odpowiedzialności za realizację zasad zrównoważonego rozwoju.

„Kraj związkowy wspiera w szczególności wkład rolnictwa i leśnictwa w zachowanie krajobrazu kulturowego i obszarów wiejskich oraz ochronę środowiska naturalnego“ (artykuł 43 Konstytucji kraju związkowego Brandenburgia)

Zadanie to realizowane jest przez ministerstwo w różnych obszarach tematycznych. Zgodnie z dwustopniową strukturą administracji krajowej Ministerstwo realizuje zadania najwyższego organu rolnego i środowiskowego. Elementem tego jest między innymi nadzór merytoryczny nad różnorodnymi dziedzinami rolnictwa i ochrony środowiska, możliwość przedkładania inicjatyw ustawodawczych oraz wydawania rozporządzeń, opracowywanie programów pomocowych a także zarządzanie środkami pomocowymi.

Wkład w kształtowanie polityki na szczeblu federalnym

Poprzez izbę wyższą niemieckiego parlamentu – Radę Federacji (Bundesrat) – kraje związkowe wywierają bezpośredni wpływ na ustawodawstwo federalne. Właściwy dla spraw rolnictwa i środowiska minister kraju związkowego Brandenburgia jest jednocześnie członkiem komisji środowiska i rolnictwa Bundesratu. Reprezentanci krajów związkowych obradują tam nad wszystkimi ustawami, rozporządzeniami i przepisami administracyjnymi rządu federalnego oraz izby niższej parlamentu –  Bundestagu, dotyczącymi ich resortów. Główną rolę odgrywają przy tym interesy danego kraju związkowego. W ten sposób wiele zgłaszanych przez kraje związkowe poprawek jest przyjmowanych do prawa federalnego. W uzasadnionych przypadkach Bundesrat może również odmówić wyrażenia zgody na przyjęcie określonej ustawy federalnej i wystąpić o zwołanie Komisji Mediacyjnej.

Współpraca krajów związkowych

16 krajów związkowych i niemiecki rząd federalny współpracują ze sobą ściśle w kwestiach związanych z polityką środowiskową i rolną. Najważniejszymi gremiami tej współpracy stały się Konferencje [Konwenty] Ministrów Środowiska i Rolnictwa, których posiedzenia odbywają się dwa razy do roku. Właściwi ministrowie federalni i krajowi obradują nad podstawowymi kwestiami politycznymi i strategicznymi, a także nad praktycznym wdrożeniem prawa federalnego i europejskiego. Celowi temu służą również grupy robocze rządu federalnego i krajów związkowych, w których specjaliści z ministerstw regularnie uzgadniają kwestie związane z ochroną przed immisjami, ochroną gleby, przepisami dotyczącymi odpadów, czy też ochroną klimatu oraz przygotowują uchwały Konferencji Ministrów.

Równowartościowy i zrównoważony rozwój regionów

Ministerstwo Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Klimatu dostrzega swoją odpowiedzialność za prowadzone przez nie obszary polityki. Dla określonych grup interesów i podmiotów na obszarach wiejskich Ministerstwo stanowi często partnera pierwszego kontaktu w strukturze administracji krajowej. Z drugiej strony ochrona klimatu, różnorodność gatunków, sposób zagospodarowania gruntów, ochrona i wykorzystanie lasów, powietrza, gleby i wody stanowią tematy przekrojowe dotyczące wszystkich.

Rozwój obszarów wiejskich może i powinien przyczynić się do tego, by życie na wsi stanowiło atrakcyjną alternatywę do życia w mieście, a wieś pozostawała dla ludzi ich centrum życia. Zgodnie z konstytucją Brandenburgii kraj związkowy zapewnia „wspieranie struktury regionów mające na celu tworzenie i utrzymanie we wszystkich częściach kraju związkowego równowartościowych warunków życia i pracy”. Ministerstwo poczuwa się więc do szczególnej odpowiedzialności za realizację zasad zrównoważonego rozwoju.

„Kraj związkowy wspiera w szczególności wkład rolnictwa i leśnictwa w zachowanie krajobrazu kulturowego i obszarów wiejskich oraz ochronę środowiska naturalnego“ (artykuł 43 Konstytucji kraju związkowego Brandenburgia)

Zadanie to realizowane jest przez ministerstwo w różnych obszarach tematycznych. Zgodnie z dwustopniową strukturą administracji krajowej Ministerstwo realizuje zadania najwyższego organu rolnego i środowiskowego. Elementem tego jest między innymi nadzór merytoryczny nad różnorodnymi dziedzinami rolnictwa i ochrony środowiska, możliwość przedkładania inicjatyw ustawodawczych oraz wydawania rozporządzeń, opracowywanie programów pomocowych a także zarządzanie środkami pomocowymi.

Wkład w kształtowanie polityki na szczeblu federalnym

Poprzez izbę wyższą niemieckiego parlamentu – Radę Federacji (Bundesrat) – kraje związkowe wywierają bezpośredni wpływ na ustawodawstwo federalne. Właściwy dla spraw rolnictwa i środowiska minister kraju związkowego Brandenburgia jest jednocześnie członkiem komisji środowiska i rolnictwa Bundesratu. Reprezentanci krajów związkowych obradują tam nad wszystkimi ustawami, rozporządzeniami i przepisami administracyjnymi rządu federalnego oraz izby niższej parlamentu –  Bundestagu, dotyczącymi ich resortów. Główną rolę odgrywają przy tym interesy danego kraju związkowego. W ten sposób wiele zgłaszanych przez kraje związkowe poprawek jest przyjmowanych do prawa federalnego. W uzasadnionych przypadkach Bundesrat może również odmówić wyrażenia zgody na przyjęcie określonej ustawy federalnej i wystąpić o zwołanie Komisji Mediacyjnej.

Współpraca krajów związkowych

16 krajów związkowych i niemiecki rząd federalny współpracują ze sobą ściśle w kwestiach związanych z polityką środowiskową i rolną. Najważniejszymi gremiami tej współpracy stały się Konferencje [Konwenty] Ministrów Środowiska i Rolnictwa, których posiedzenia odbywają się dwa razy do roku. Właściwi ministrowie federalni i krajowi obradują nad podstawowymi kwestiami politycznymi i strategicznymi, a także nad praktycznym wdrożeniem prawa federalnego i europejskiego. Celowi temu służą również grupy robocze rządu federalnego i krajów związkowych, w których specjaliści z ministerstw regularnie uzgadniają kwestie związane z ochroną przed immisjami, ochroną gleby, przepisami dotyczącymi odpadów, czy też ochroną klimatu oraz przygotowują uchwały Konferencji Ministrów.