Podsumowanie wybranych działań z Polską

„“
„“

Głównymi tematami polsko-niemieckiej współpracy zawodowej są:

 • rozwój obszarów wiejskich
 • Ocena oddziaływania na środowisko
 • Kontrola zanieczyszczeń powietrza
 • Natura 2000
 • Edukacja ekologiczna
 • Rolnictwo
 • Leśnictwo

Lista wybranych działań polsko-niemieckich

Głównymi tematami polsko-niemieckiej współpracy zawodowej są:

 • rozwój obszarów wiejskich
 • Ocena oddziaływania na środowisko
 • Kontrola zanieczyszczeń powietrza
 • Natura 2000
 • Edukacja ekologiczna
 • Rolnictwo
 • Leśnictwo

Lista wybranych działań polsko-niemieckich

 • 2021/2022

  Ze względu na pandemię Corony zaplanowane polsko-niemieckie spotkania i imprezy w dużej mierze nie mogły się w tym roku odbyć. Niektóre z nich zostały przełożone lub musiały zostać odwołane.

  13.01.2022 Wideokonferencja z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
  25.11.2021 Posiedzenie grupy projektowej ds. współpracy między Ministerstwem Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Klimatu Kraju Brandenburgia MLUK) oraz partnerskimi województwami Zachodniopomorskim, Lubuskim i Wielkopolskim
  29.09.2021 Dyskusja ekspercka na temat „Europejski Nowy Bauhaus“
  22.07.-31.12.2021 Polsko-niemiecki projekt „Uczyć się od polskich przyjaciół: siedlisko dla dzikich pszczół”
  08.06.2021 Polsko-niemieckie rozmowy tematyczne ze studentami Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

  Ze względu na pandemię Corony zaplanowane polsko-niemieckie spotkania i imprezy w dużej mierze nie mogły się w tym roku odbyć. Niektóre z nich zostały przełożone lub musiały zostać odwołane.

  13.01.2022 Wideokonferencja z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
  25.11.2021 Posiedzenie grupy projektowej ds. współpracy między Ministerstwem Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Klimatu Kraju Brandenburgia MLUK) oraz partnerskimi województwami Zachodniopomorskim, Lubuskim i Wielkopolskim
  29.09.2021 Dyskusja ekspercka na temat „Europejski Nowy Bauhaus“
  22.07.-31.12.2021 Polsko-niemiecki projekt „Uczyć się od polskich przyjaciół: siedlisko dla dzikich pszczół”
  08.06.2021 Polsko-niemieckie rozmowy tematyczne ze studentami Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 • 2020

  Ze względu na pandemię Corony zaplanowane polsko-niemieckie spotkania i imprezy w dużej mierze nie mogły się w tym roku odbyć. Niektóre z nich zostały przełożone lub musiały zostać odwołane.

  17.01.2020 Spotkanie ministra rolnictwa i środowiska z wicemarszałkami polskich regionów partnerskich na targach Internationale Grüne Woche w Berlinie

  Ze względu na pandemię Corony zaplanowane polsko-niemieckie spotkania i imprezy w dużej mierze nie mogły się w tym roku odbyć. Niektóre z nich zostały przełożone lub musiały zostać odwołane.

  17.01.2020 Spotkanie ministra rolnictwa i środowiska z wicemarszałkami polskich regionów partnerskich na targach Internationale Grüne Woche w Berlinie

 • 2019
  03. i 04.12.2019 Dostosowanie do zmian klimatycznych – polsko-niemiecka wymiana doświadczeń
  07.11.2019 Pozwolenia i nadzór instalacji – wymiana doświadczeń w województwie zachodniopomorskim
  24. i 25.10.2019 Warsztaty na temat zwalczania transgranicznej przestępczości związanej z odpadami w polsko-niemieckim regionie granicznym
  09.10.2019 Zarządzanie populacją wilka – transgraniczna wymiana doświadczeń w województwie lubuskim
  25.09.2019 Rozwój zrównoważony w polityce regionalnej – polsko-niemiecka wymiana doświadczeń w Poczdamie
  18.09.2019 Pozwolenia i monitoring instalacji – wymiana doświadczeń w województwie lubuskim
  11. i 12.07.2019 Drugie polsko-niemieckie spotkanie szefów departamentów rolnictwa nad jeziorem Seddiner See
  26. i 27.07.2019 Minister Vogelsänger na Dolnym Śląsku
  11.05.2019 Brandenburgia na „Pikniku nad Odrą“ w Szczecinie
  19.01.2019 Spotkanie ministra rolnictwa i środowiska z wicemarszałkami polskich regionów partnerskich na targach Internationale Grüne Woche w Berlinie

  03. i 04.12.2019 Dostosowanie do zmian klimatycznych – polsko-niemiecka wymiana doświadczeń
  07.11.2019 Pozwolenia i nadzór instalacji – wymiana doświadczeń w województwie zachodniopomorskim
  24. i 25.10.2019 Warsztaty na temat zwalczania transgranicznej przestępczości związanej z odpadami w polsko-niemieckim regionie granicznym
  09.10.2019 Zarządzanie populacją wilka – transgraniczna wymiana doświadczeń w województwie lubuskim
  25.09.2019 Rozwój zrównoważony w polityce regionalnej – polsko-niemiecka wymiana doświadczeń w Poczdamie
  18.09.2019 Pozwolenia i monitoring instalacji – wymiana doświadczeń w województwie lubuskim
  11. i 12.07.2019 Drugie polsko-niemieckie spotkanie szefów departamentów rolnictwa nad jeziorem Seddiner See
  26. i 27.07.2019 Minister Vogelsänger na Dolnym Śląsku
  11.05.2019 Brandenburgia na „Pikniku nad Odrą“ w Szczecinie
  19.01.2019 Spotkanie ministra rolnictwa i środowiska z wicemarszałkami polskich regionów partnerskich na targach Internationale Grüne Woche w Berlinie

  Dodatkowo Ministerstwo Rolnictwa i Środowiska dofinansowało środkami krajowymi w roku 2019 następujące projekty:

  Projekt I: Miasto wieś rzeka – edukacja polityczna na rowerze: Trebnitz–Witnica–Gorzów Wlkp.–Santok

  Na realizację tego projektu stowarzyszenie Schloss Trebnitz – Bildungs- und Begegnungszentrum e. V. Otrzymało w roku 2019 dofinansowanie ze środków krajowych od Ministerstwa Rolnictwa i Środowiska Brandenburgii.

  Kilkudniowa wycieczka rowerowa miała umożliwić podmiotom współpracy polsko-niemieckiej w dziedzinie społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich w regionie przygranicznym wzajemne poznanie się, wymianę informacji i połączenie swych przedsięwzięć w sieć. Wiodące pytanie brzmiało: W jaki sposób możemy wspólnie ukształtować współpracę na tym obszarze?

  W pięciodniowej wycieczce wzięło udział 20 uczestników z Polski i Niemiec. Zbadali oni oferty przyrodnicze, kulturalne i edukacyjne sieci pomiędzy Centrum Edukacji i Spotkań Pałac Trebnitz a miastami Witnica i Gorzów Wielkopolski.

  Uczestnicy zaznajomili się ze współpracą polsko-niemiecką oraz projektami w regionie granicznym. Poznali przy tym największe wyzwania i potencjały. Opracowali plany wspólnych przedsięwzięć.

  Podczas wyjazdu studyjnego i po jego zakończeniu stowarzyszenie zamieszczało w Internecie informacje o poszczególnych działaniach w językach polskim i niemieckim.


  Projekt II: „Podstawa to dobre stosunki między człowiekiem a przyrodą“

  Na realizację projektu stowarzyszenie Park Ochrony Przyrody Szwajcaria Marchijska (Naturschutzpark Märkische Schweiz e. V.) otrzymało w roku 2019 dofinansowanie ze środków krajowych od brandenburskiego Ministerstwa Środowiska.

  Odpowiednio do celów projektu przeprowadzone zostały różnorodne wydarzenia i spotkania, które intensywnie zbliżyły do siebie polskie i niemieckie podmioty z dziedzin edukacji ekologicznej, edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, ochrony przyrody i bioróżnorodności.

  W spotkaniach tych wzięło udział 198 uczestników z Polski i Niemiec. Zdobyli oni pozytywne doświadczenia i uzyskali nowe impulsy. Z dyskusji wynikło wiele pomysłów i partnerstw do przyszłej współpracy. I tak podczas realizacji projektu udało się zintensyfikować współpracę z administracją parku przyrodniczego Szwajcaria Marchijska i stowarzyszeniem Äpfel und Konsorten e. V. [Jabłka i banda] W ramach projektu przygotowana została również wystawa dotycząca bartnictwa.


  Projekt III: Wyjazd studyjny z wymianą doświadczeń do województwa dolnośląskiego o tematyce związanej z rozwojem obszarów wiejskich.

  Na realizację projektu stowarzyszenie Regionalny Uniwersytet Ludowy nad jeziorem Seddiner See (Heimvolkshochschule am Seddiner See e. V.) otrzymało w roku 2019 dofinansowanie ze środków krajowych od Ministerstwa Rolnictwa i Środowiska.

  Wyjazd studyjny służył transgranicznej wymianie informacji przez osoby odpowiedzialne w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich z kraju związkowego Brandenburgia i województwa dolnośląskiego.

  Na podstawie wybranych przedsięwzięć i projektów porównywano regionalne strategie rozwoju obszarów wiejskich oraz dyskutowano nad nimi. W ten sposób uczestnicy mogli uczyć się od siebie nawzajem i wyostrzyć spojrzenie na własne silne strony i sukcesy. Priorytety tematyczne stanowiły

  zmiany struktury gospodarczych dialog pomiędzy różnymi grupami interesów oraz wykorzystanie turystyczne walorów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

  Program wyjazdu studyjnego obejmował

  Zwiedzanie dawnych miejsc produkcji przemysłowej oraz znaczącego parku krajobrazowego, wizytę w gospodarstwie rolnym oraz wymianę informacji z politykami regionalnymi.

  Dodatkowo uczestnicy odwiedzili placówki edukacyjne i kulturalne. Odbyły się liczne rozmowy z osobami odpowiedzialnymi za rozwój obszarów wiejskich na Dolnym Śląsku, z przedstawicielami regionów, firm, projektów i inicjatyw.

  Z Brandenburgii udział wzięło 17 przedstawicieli powiatów i gmin, osoby odpowiedzialne za program LEADER oraz beneficjenci projektów i inicjatyw wiejskich.


  Projekt IV: Polsko-niemiecka konferencja tematyczna: Ekologicznie i/czy społecznie – jak udają się nakierowane na przyszłość sojusze na obszarach wiejskich?

  Na przeprowadzenie projektu stowarzyszenie Centrum Edukacji i Spotkań Pałac Trebnitz (Schloss Trebnitz – Bildungs- und Begegnungszentrum e. V. ) otrzymało w roku 2019 dofinansowanie ze środków krajowych od brandenburskiego Ministerstwa Rolnictwa i Środowiska.

  Konferencja zajmowała się procesami negocjowania między interesem ekologicznym a społeczno-ekonomicznym. W odniesieniu do trzech priorytetowych obszarów ochrony klimatu/ transformacji energetycznej, urządzenia obszarów chronionych i transformacji w rolnictwie rozważano trzy aspekty:

  warunki ramowe (struktury na płaszczyźnie politycznej, ekonomicznej, demograficznej i społecznej), tematy i działania, formaty, metody i koncepcje ułatwiające procesy negocjacyjne, konstelacje podmiotów (interakcja poszczególnych podmiotów i sieci).

  Grupą docelową spotkania byli eksperci z Brandenburgii oraz województw przygranicznych.

  Dodatkowo Ministerstwo Rolnictwa i Środowiska dofinansowało środkami krajowymi w roku 2019 następujące projekty:

  Projekt I: Miasto wieś rzeka – edukacja polityczna na rowerze: Trebnitz–Witnica–Gorzów Wlkp.–Santok

  Na realizację tego projektu stowarzyszenie Schloss Trebnitz – Bildungs- und Begegnungszentrum e. V. Otrzymało w roku 2019 dofinansowanie ze środków krajowych od Ministerstwa Rolnictwa i Środowiska Brandenburgii.

  Kilkudniowa wycieczka rowerowa miała umożliwić podmiotom współpracy polsko-niemieckiej w dziedzinie społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich w regionie przygranicznym wzajemne poznanie się, wymianę informacji i połączenie swych przedsięwzięć w sieć. Wiodące pytanie brzmiało: W jaki sposób możemy wspólnie ukształtować współpracę na tym obszarze?

  W pięciodniowej wycieczce wzięło udział 20 uczestników z Polski i Niemiec. Zbadali oni oferty przyrodnicze, kulturalne i edukacyjne sieci pomiędzy Centrum Edukacji i Spotkań Pałac Trebnitz a miastami Witnica i Gorzów Wielkopolski.

  Uczestnicy zaznajomili się ze współpracą polsko-niemiecką oraz projektami w regionie granicznym. Poznali przy tym największe wyzwania i potencjały. Opracowali plany wspólnych przedsięwzięć.

  Podczas wyjazdu studyjnego i po jego zakończeniu stowarzyszenie zamieszczało w Internecie informacje o poszczególnych działaniach w językach polskim i niemieckim.


  Projekt II: „Podstawa to dobre stosunki między człowiekiem a przyrodą“

  Na realizację projektu stowarzyszenie Park Ochrony Przyrody Szwajcaria Marchijska (Naturschutzpark Märkische Schweiz e. V.) otrzymało w roku 2019 dofinansowanie ze środków krajowych od brandenburskiego Ministerstwa Środowiska.

  Odpowiednio do celów projektu przeprowadzone zostały różnorodne wydarzenia i spotkania, które intensywnie zbliżyły do siebie polskie i niemieckie podmioty z dziedzin edukacji ekologicznej, edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, ochrony przyrody i bioróżnorodności.

  W spotkaniach tych wzięło udział 198 uczestników z Polski i Niemiec. Zdobyli oni pozytywne doświadczenia i uzyskali nowe impulsy. Z dyskusji wynikło wiele pomysłów i partnerstw do przyszłej współpracy. I tak podczas realizacji projektu udało się zintensyfikować współpracę z administracją parku przyrodniczego Szwajcaria Marchijska i stowarzyszeniem Äpfel und Konsorten e. V. [Jabłka i banda] W ramach projektu przygotowana została również wystawa dotycząca bartnictwa.


  Projekt III: Wyjazd studyjny z wymianą doświadczeń do województwa dolnośląskiego o tematyce związanej z rozwojem obszarów wiejskich.

  Na realizację projektu stowarzyszenie Regionalny Uniwersytet Ludowy nad jeziorem Seddiner See (Heimvolkshochschule am Seddiner See e. V.) otrzymało w roku 2019 dofinansowanie ze środków krajowych od Ministerstwa Rolnictwa i Środowiska.

  Wyjazd studyjny służył transgranicznej wymianie informacji przez osoby odpowiedzialne w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich z kraju związkowego Brandenburgia i województwa dolnośląskiego.

  Na podstawie wybranych przedsięwzięć i projektów porównywano regionalne strategie rozwoju obszarów wiejskich oraz dyskutowano nad nimi. W ten sposób uczestnicy mogli uczyć się od siebie nawzajem i wyostrzyć spojrzenie na własne silne strony i sukcesy. Priorytety tematyczne stanowiły

  zmiany struktury gospodarczych dialog pomiędzy różnymi grupami interesów oraz wykorzystanie turystyczne walorów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

  Program wyjazdu studyjnego obejmował

  Zwiedzanie dawnych miejsc produkcji przemysłowej oraz znaczącego parku krajobrazowego, wizytę w gospodarstwie rolnym oraz wymianę informacji z politykami regionalnymi.

  Dodatkowo uczestnicy odwiedzili placówki edukacyjne i kulturalne. Odbyły się liczne rozmowy z osobami odpowiedzialnymi za rozwój obszarów wiejskich na Dolnym Śląsku, z przedstawicielami regionów, firm, projektów i inicjatyw.

  Z Brandenburgii udział wzięło 17 przedstawicieli powiatów i gmin, osoby odpowiedzialne za program LEADER oraz beneficjenci projektów i inicjatyw wiejskich.


  Projekt IV: Polsko-niemiecka konferencja tematyczna: Ekologicznie i/czy społecznie – jak udają się nakierowane na przyszłość sojusze na obszarach wiejskich?

  Na przeprowadzenie projektu stowarzyszenie Centrum Edukacji i Spotkań Pałac Trebnitz (Schloss Trebnitz – Bildungs- und Begegnungszentrum e. V. ) otrzymało w roku 2019 dofinansowanie ze środków krajowych od brandenburskiego Ministerstwa Rolnictwa i Środowiska.

  Konferencja zajmowała się procesami negocjowania między interesem ekologicznym a społeczno-ekonomicznym. W odniesieniu do trzech priorytetowych obszarów ochrony klimatu/ transformacji energetycznej, urządzenia obszarów chronionych i transformacji w rolnictwie rozważano trzy aspekty:

  warunki ramowe (struktury na płaszczyźnie politycznej, ekonomicznej, demograficznej i społecznej), tematy i działania, formaty, metody i koncepcje ułatwiające procesy negocjacyjne, konstelacje podmiotów (interakcja poszczególnych podmiotów i sieci).

  Grupą docelową spotkania byli eksperci z Brandenburgii oraz województw przygranicznych.